Ekonomiczne funkcje budżetu państwa.

Ekonomiczne funkcje budżetu państwa.
- funkcja redystrybucyjna – przy użyciu podatków państwo ściąga środki finansowe i przekazuje je na realizację konkretnych zadań ekonomicznych i społecznych; w jej ramach państwo (poprzez progresywną skalę podatkową) łagodzi zróżnicowanie dochodów części społeczeństwa,
- funkcja stabilizacyjna – polega na wykorzystaniu narzędzi państwa w celu łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego (poprzez podatki i wydatki),
- funkcja alokacyjna – związana z wytwarzanymi przez sektor publiczny dobrami publicznymi i społecznymi,
- funkcja fiskalna – wiąże się z oddziaływaniem budżetu państwa na gospodarkę przez dochody i wydatki; warunkuje istnienie funkcji stabilizacyjnej,
- funkcja bodźcowa – pobudza lub hamuje udzielanie przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń dla podmiotów które zaciągają kredyty w bankach komercyjnych; poręczenia takie mogą otrzymać olbrzymie zakłady, których upadek byłby tragiczny dla gospodarki; gwarancje te są potencjalnym zagrożeniem, przekształcają się w dług publiczny.

Comments are closed.