FUNKCJA PERSONALNA ORGANIZACJIr

FUNKCJA PERSONALNA ORGANIZACJI
 Model tradycyjny – koniec XIX wieku – podział pracy, kontrola, bodźce finansowe, dyscyplina
 Model stosunków międzyludzkich – lata 30 i 40 XX wieku – potrzeby przynależności, uznania, dialog, partycypacja, zadowolenia z pracy
 Model zasobów ludzkich – lata 50 i 60 XX wieku – kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, rozwój organizacji i personelu

Z modelu stosunków międzyludzkich wywodzi się koncepcja zarządzania personelem, która powołała do życia w strukturze organizacji firmy coś czego do tej pory nie było czyli komórkę personalna, dział personalny. Zadaniem komórki personalnej było realizowanie zadań dotyczących przyjmowania człowieka do pracy, wypłacania wynagrodzenia i zwalniania. Potraktowano ludzi na równi z kapitałem materialnym, technologią. Na równi czyli w takim samym stopniu szczegółowości.
Drugim podmiotem uczyniła ta koncepcja kierowników liniowych – realizowali oni swoje zadania i sprawowali funkcję personalną wobec swoich podwładnych.
Koncepcja zrównywała wartość zasobów ludzkich a innymi zasobami w organizacji. Globalizacja, rozwój technologii informacyjnych spowodowały że zmieniło się podejście do kapitału ludzkiego. Ludzie dają nam możliwości sprostania konkurencji, stała się czynnikiem konkurencyjności firmy. Dotychczas ludzie byli traktowani jako obciążenie.

Comments are closed.