Jakie przyczyny wywołały światowy kryzys finansowy

Jakie przyczyny wywołały światowy kryzys finansowy
Jednym ze zjawisk występujących w gospodarce światowej od początku lat 80-tych jest kryzys zadłużeniowy. Składają się na niego olbrzymi wzrost zadłużenia międzynarodowego krajów rozwijających się i państw Europy Środkowej i Wschodniej, wzrost kosztów obsługi długu, załamanie się dopływu kapitału do tych krajów. Podstawowe przyczynami kryzysu zadłużeniowego są obniżenie długookresowych tendencji w rozwoju gospodarki światowej, a zwłaszcza występujących w niej dysproporcji. Do tej grupy czynników zalicza się wzrost cen ropy naftowej w latach 70-tych (4-krotny w latach 1973-1974, 2-krotny w latach 1978-1979). Bezpośrednim skutkiem wzrostu cen tego surowca był wzrost wydatków na import, ponoszonych przez kraje importujące ropę. Ze względu na konieczność utrzymania importu ropy, większość krajów rozwijających się była zmuszona zaciągać kredyty na pokrycie kosztów jej zakupu. Wzrost cen ropy naftowej przyczynił się też do wzrostu zadłużenia wspomnianych krajów w sposób pośredni. Posiadanie zasobów ropy naftowej przez niektóre kraje rozwijające się podniosło ich wiarygodność kredytową i ułatwiło napływ kapitału pożyczkowego.

Comments are closed.