Makrostruktury

Makrostruktury to duże struktury społeczne, których elementami są zbiorowości (grupy). Do makrostruktur zalicza się takie zbiorowości, jak naród, klasy, warstwy, zbiorowości terytorialne, wyznaniowe, etniczne itp. Wyjaśnianie zasad funkcjonowania systemu społecznego oraz jego przekształceń musi uwzględniać procesy zachodzące na poziomie makrostrukturalnym. Zwraca się tu uwagę głównie na przeobrażenia, jakim podlegają poszczególne typy zbiorowości, oraz zachodzące między nimi stosunki

Comments are closed.