METODA DYSKONTOWANIA DOCHODU

METODA DYSKONTOWANIA DOCHODU

Wn= D1/(1+r) + D2/(1+r)2 + D3/(1+r)3 + … + Dn/(1+r)n + ReV/(1+r)n
Wn= ∑ Dt/(1+r)t + DeV/(1+r)n

Wn- wartość nieruchomości
D- dochód
t- czas od 1 do n
r- stopa dyskontowa
ReV- wartość rezydualna

Przy tej technice wartość nieruchomości jest sumą zdyskontowanych dochodów z okresu przyjętego do analizy i zdyskontowanej wartości rezydualnej.
Okres prognozy „t” przyjmuje się z przedziałów 5-10 lat. Długość tego okresu jest zależna od charakteru wycenianej nieruchomości, dostępności do informacji płynącej z rynku oraz stabilności tego rynku. Dyskontowanie prowadzone jest na dzień wyceny.
Stopa dyskontowa powinna odzwierciedlać stopę zwrotu na rynku kapitałowym a w sytuacji, gdy trudny jest dostęp do informacji rynkowych, może ona być określana w drodze szacunku. Wykorzystując do tego szacunku różne rodzaje kosztów pozyskania kapitałów.

Wartość rezydualna przedstawia wartość nieruchomości po upływie ostatniego roku przyjętego do analizy. Wartość rezydualna jest to dzisiejsza wartość przyszłych dochodów przewidywana na podstawie obserwacji i analizy rynku, czyli zdyskontowana cena przyszłej sprzedaży.

ReV/(1+r)n → D*1/R /(1+r)n

Comments are closed.