Metody badania ryzyka:

Metody badania ryzyka:
Przy ocenie ryzyka decyzji finansowych korzysta się z dwóch grup metod:
1. Podejście statystyczne – w którym skutki podejmowania decyzji są traktowane jako tzw. zmienne losowe. Przykładem jest metoda symulacji nazywana często metodą Monte Car-lo.
2. wykorzystuje się zmienną w sensie zwykłym tj. taką zmienną, która opisuje jedynie licz-bowe wartości.

Wśród tych metod można wyróżnić:
• analizę punktu progowego – jest to analiza między zyskownością (opisaną przez wynik zmiennych np. przez zysk, strumień gotówki, wskaźniki ROE i ROA) a sprze-dażą lub zmiennymi reprezentującymi wydatki, koszty, nakłady. Istota polega na usta-leniu tzw. punktu progowego, czyli takiego wolumenu sprzedaży (lub zmiennej repre-zentującej koszty zmienne) przy którym zyskowność osiąga wartość zerową. Wiado-mo wówczas, że jeżeli sprzedaż będzie wyższa od wartości punktu progowego, to de-cyzja będzie korzystna i jej przyjęcie przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej firmy.

• analiza wrażliwości – efektywność decyzji uzależnia się od zmian tylko jednej wiel-kości

sprzedaż – analiza punktu progowego,
sprzedaż, koszty robocizny, cena energii – analiza wrażliwości,

NPV – zaktualizowana wartość netto,
NCF – strumień gotówki netto,

Metoda VaR (wartość przy ryzyku) stosowana jest do szacowania ryzyka absolutnego i względnego.

Ryzyko absolutne – zagrożenie zmniejszenia się wartości rynkowej poszczególnych akty-wów w wyniku zmian parametrów rynkowych związane jest z działalnością handlową, przy działalności krótkoterminowej.

Ryzyko względne – odnosi się do długoterminowej działalności inwestycyjnej czyli rynku papierów – następuje w uzgodnionym terminie.

Metoda VaR służy do monitorowania, kontrolowania ryzyka:
• ryzyka stopy procentowej,
• kursu walutowego,
• kursu giełdowego,

Ryzyko jest tym większe im wyższe są amplitudy wahań.

VaR – jest statystyczną metodą oceny z określonym prawdopodobieństwem strat potencjal-nych całego portfela w wyniku średnich przeciętnych zmian rynkowych.

VaR = wartość rynkowa instrumentów x wrażliwość instrumentów x potencjalna zmiana pa-rametru rynkowego

VaR = wartość rynkowa instrumentu po podwyżce kursu akcji – wartość rynkowa instrumen-tu przed zmianą parametru rynkowego

Jest wykorzystywana do szacowania technik symulacyjnych lub metody Monte Carlo

Comments are closed.