Okres trwania kontraktu FRA: - Forward Rate Agrement

Okres trwania kontraktu FRA: - Forward Rate Agrement

Okres wstępny
Okres zabezpieczenia
Dzień rozliczenia

• przy pomocy FRA można spekulować na krótkoterminowej krzywej – do 1 roku (krótki termin),
• umowa o przyszłą stawkę procentową, której istotą jest kupno lub sprzedaż przyszłego kontraktu depozytowego,
• w dniu rozliczenia strony rozliczają się wartością odsetek wynikających z różnic po-między stawką FRA a stawką referencyjną (WIBOREM, LIBOREM, EURIBOREM) na okres który zawarta była transakcja,

Kupujący zapłaci sprzedającemu w dniu rozliczenia kwotę rozliczenia, gdy referencyjna stopa procentowa będzie niższa niż stopa procentowa kontraktu FRA.

Sprzedający zapłaci kupującemu w dniu rozliczenia kwotę rozliczenia, gdy referencyjna stopa procentowa będzie wyższa niż stopa procentowa kontraktu FRA.

FRA – ZABEZPIECZENIE OPROCENTOWANIA RATY KREDYTU:

• firma ABC kupuje w BRE Banku kontrakt FRA 3×6 po 19,10%,
• kontrakt ten rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu odsetkowego,

W dniu rozliczenia:
3M WIBOR %FRA – Firma ABC otrzymuje kwotę rozliczenia
Koszt kredytu = %FRA + marża

Comments are closed.