Opcja CALL:

Opcja CALL:
in the money – S > x – korzystna
at the money – S = x
out of the money – S < x – cena jest nic nie warta
Rynek walutowy
Dewizy – czeki, przelewy, weksle, dokumenty dłużne opiewające na walutę obcą.
Kurs walutowy – relacje jednostki waluty bazowej do waluty notowanej.
Rynek walutowy w Polsce:
• uwolniony kurs PLN od […]

Metody badania ryzyka:

Metody badania ryzyka:
Przy ocenie ryzyka decyzji finansowych korzysta się z dwóch grup metod:
1. Podejście statystyczne – w którym skutki podejmowania decyzji są traktowane jako tzw. zmienne losowe. Przykładem jest metoda symulacji nazywana często metodą Monte Car-lo.
2. wykorzystuje się zmienną w sensie zwykłym tj. taką zmienną, która opisuje jedynie licz-bowe wartości.
Wśród tych metod można wyróżnić:
• analizę punktu progowego […]

Rynek pieniężny, finansowy

Rynek pieniężny, finansowy (danego kraju lub międzynarodowy) – to wszyscy uczestnicy transakcji finansowych oraz całokształt powiązań i współzależności jakie zachodzą pomiędzy nimi w procesie kojarzenia popytu i podaży funduszy w skali gospodarki danego kraju lub świata.
Na rynku finansowym wyróżniamy 3 rodzaje podmiotów:
• podmioty pierwotne – dostarczają funduszy (strona podażowa, nadwyżkowa),
• podmioty ostateczne – odbierają fundusze (strona popytowa, […]

Robotnicy

Robotnicy, zbiorcza nazwa różnych kategorii pracowników fizycznie najemnych, utrzymujących się ze sprzedaży swej pracy za płacę, pełniących funkcje wykonawcze

Chłopi,

Chłopi, drobni wytwórcy rolni gospodarujący samodzielnie, produkujący wraz z rodziną przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb.

Stratyfikacja społeczna

Stratyfikacja społeczna - uwarstwienie społeczne, układ warstw i klas społecznych w danym społeczeństwie. Przedstawienie szczegółowe problemu w dziale Klasy społeczne.

Mezostruktura

Mezostruktura (gr. mesos - środkowy) to struktura pośrednia pod względem rozmiarów i cech między makro i mikrostrukturą.

Klasy społeczne

Klasy społeczne, wielkie zbiorowości społeczne chara teryzujące się zróżnicowanym dostępem do bogactwa, władzy i wie¬dzy. Zróżnicowanie to ma charakter trwały (samoodtwarzający się). W innych ujęciach klasy społeczne to zbiorowości różniące się inte¬resami. Ks. Władysław Piwowarski [1993, s. 78] klasę społeczną określa jako „spo¬łeczny podmiot, którego członkowie odzna¬czają się strukturalnie podobnym miejscem w procesie gospodarowania […]

Mikrostruktury

Mikrostruktury to małe struktury społeczne, których podstawowymi elementami są jednostki lub pełnione przez nie role społeczne. Zasadniczą cechą mikrostruktur są relacje bezpośrednie (face-to-face) między jej członkami. Najważniejszym typem mikrostruktur są małe grupy społeczne (rodzina, grupy rówieśnicze, towarzyskie, pracownicze itp.). Z uwagi na to, że w obrębie mikrostruktur dokonują się procesy socjalizacji, transmisji kulturowej, kontroli […]

Makrostruktury

Makrostruktury to duże struktury społeczne, których elementami są zbiorowości (grupy). Do makrostruktur zalicza się takie zbiorowości, jak naród, klasy, warstwy, zbiorowości terytorialne, wyznaniowe, etniczne itp. Wyjaśnianie zasad funkcjonowania systemu społecznego oraz jego przekształceń musi uwzględniać procesy zachodzące na poziomie makrostrukturalnym. Zwraca się tu uwagę głównie na przeobrażenia, jakim podlegają poszczególne typy zbiorowości, oraz zachodzące między […]