pasywne metody walki z bezrobociem

pasywne metody walki z bezrobociem
Na wypłacaniu zasiłku i akcjach humanitarnych. Metody pasywne koncentrują się na łagodzeniu ujemnych skutków bezrobocia, dążą do ograniczenia podaży siły roboczej. Podstawowy instrument tych metod to:
1. Zasiłek – pełniący funkcję rekompensującą ale i motywacyjną; ma chronić bezrobotnych przed pogorszeniem się warunków życiowych i motywować do podjęcia miejsc pracy i stymulować rozwój pracy (od 1. Czerwca 2000 zasiłek = 434 zł 90 gr – dane z Rzeczpospolitej).
2.Zasiłki z funduszu pomocy społecznej.
3. Jednorazowe odszkodowania – dla osób zwolnionych z pracy.
4. Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
5. Przepisy umożliwiające przejście na wcześniejszą emeryturę (ograniczenie podaży).
6. Praca w niepełnym wymiarze (na pół etatu, popularne w Szwecji, gdzie ¼ zatrudnionych tak pracuje).
7. Worksharing – dzielenie pracy między większą liczbę bezrobotnych przez ograniczenie godzin nadliczbowych, skracanie czasu pracy.
8. Wydłużanie czasu urlopów, nauki.
9. Zakaz podejmowania pracy przez cudzoziemców (bardzo restrykcyjne; Niemcy, Japonia).
10. Przepisy ułatwiające wyjazdy za granicę.

Comments are closed.