Po co stworzono kryteria zbieżności z Maastricht

Po co stworzono kryteria zbieżności z Maastricht
Podpisany w grudniu 1991 Traktat Z Maastricht zakłada intensywny rozwój europejskiej integracji. Ma się ona opierać na zespalaniu gospodarki krajów członkowskich UE. Najważniejszym krokiem w tym kierunku ma być utworzenie unii walutowej i wprowadzenie wspólnego pieniądza euro, a także prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. Ponadto wspólna ma być polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka wewnętrzna, ma być ustanowione wspólne obywatelstwo i jednolita polityka socjalna, przyspieszony ma być proces tworzenia wspólnego prawa. Wydatnie rozszerzone mają być kompetencje Parlamentu Europejskiego. Kryteria zbieżności (konwergencji) zostały ustalone dla państw, które miały wejść do węża walutowego; miały je spełniać kraje ubiegające się o członkostwo w UE. Dotyczą one kształtowania się stopy procentowej, stopy inflacji, deficytu budżetowego, długu publicznego i stabilizacji walutowej. Spełnienie kryteriów jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w unii walutowej. Kryteria:
- średnia nominalna stopa procentowa nie może być większa o więcej niż 2% od stopy procentowej zanotowanej w 3 krajach członkowskich o najniższym poziomie,
- stopa inflacji nie wyższa niż 1,5% od stopy inflacji zanotowanej w 3 krajach członkowskich o najniższym jej poziomie,
- deficyt budżetu centralnego nie wyższy niż 3% PKB,
- dług publiczny nie wyższy niż 60% PKB,
- wymagany płynny kurs walutowy.
Korzyści krajów z wprowadzenia kryteriów: oszczędności w kontach transakcyjnych wymiany walut (0,4% PKB w skali rocznej), stabilizacja walutowa, spadek inflacji, wzrost inwestycji, wzrost gospodarczy, wzrost konkurencyjności UE w skali międzynarodowej. Niektórzy za główną korzyść uważają znaczenie waluty europejskiej jako symbolu tożsamości europejskiej i spodziewają się większych korzyści politycznych niż ekonomicznych.

Comments are closed.