PODEJŚCIE KOSZTOWE

PODEJŚCIE KOSZTOWE
W podej kosztowym oddzielnie szacuje się koszt nabycia gruntu i wartość odtworzenia części składowych gruntu. Na tej podst określ wart odtworzeniową całej nier.
WON=WG+WCSG
WON wart odtworz nier
WG wart gruntu
WCSG wart części składowych gruntu
Podejście to zakłada, że kupujący nie zapłaci za tę nier więcej niż kosztowałoby go to odtworzenie takiej samej nier na takiej samej działce działce i o takim samym stopniu zużycia obiektów budowlanych.
1. oszacowanie wart działki (np. podejściem porównawczym- bez zabudowy
2. ustalenie szacunkowego kosztu odtworzenia obiektu budowlanego na tej działce
WCSG =KOB-WZ
KOB koszt odtworzenia obiektu w stanie nowym
WZ wskaźnik zużycia
W podejściu kosztowym wyróżniamy dwie metody:
1. met kosztów odtworz koszt wybudowania takiego samego obiektu, przy pomocy takiej samej technologii i takich samych materiałów liczony na datę wyceny. Metoda najczęściej stos do wyceny nowych obiektów.
(stary projekt - dzisiejsze ceny)
2. metoda kosztów zastąpienia- koszt wybudowania obiektu o tych samych funkcjach, tych samych gabarytach, przy uwzględnieniu zmian technologicz i dzisiejszych wymogów użytkowych. Met stos do wyceny starych obiektów.
(nowy projekt nowe materiały i tech – identyczne funkcje i gabaryty)
a) tech szczegółowa- koszt robót budowlanych wylicza się jako sumę wart każdego szczegół elementu
KOB=Σ ei* cei
ei- ilość jednostek obmiaru każdego szczegółowego elementu
c- cena poszczególnych robót budowlanych(materiały i robocizna)
Każdego szczegółowego elementu (ceny z katalogów publikowanych przez specjalistyczne wydawnictwa)
b) tech elementów scalonych- koszt robót budowlanych wylicza się jako sumę wart poszczeg zagregowanych elementów robót (np. m3 muru, m3 wykopu)
KOB=Σ Ei*CEi
Ei ilość jednostek obmiaru scalonego elementu
CEi cena poszczególnych robót budowlanych (materiały i robocizna) scalonego obiektu (ceny z katalogów publikowanych przez specjalistyczne wydawnictwa)
c) tech wskaźnikowa- wart odtworzen obiektu liczymy jako iloczyn ceny wskaźnikowej oraz ilości jednostek, dla których ta cena została ustalona.
KOB-PU*C
PU ilość jednostek (powierzchnia)
C cena ustalona na podst publikowanych notowań cen bież oraz własnych analiz
Wskaźnik zużycia technicznego- stosunek ilości lat eksploatacji elementu do liczby lat normatywnej technicznej sprawności elementu
WZ=ti/Ti*100%

Comments are closed.