PODEJŚCIE MAJĄTKOWE

PODEJŚCIE MAJĄTKOWE
Wartość przedsięb związana jest tylko z materialną substancją przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo traktowane jest jako jednostka wyizolowana z otoczenia, pomijany jest efekt synergii poszczególnych elementów przedsiębiorstwa.
Wartość jest prostą sumą składników majątku. Nie bierze się pod uwagę stanu przedsiębiorstwa (rozwój, upadek) ani wpływu otoczenia.
Metoda księgowa- wart ustalana na podst danych z bilansu jako różnica pomiędzy wartością środków trwałych oraz innych skł aktywów, a poszczególnymi skł pasywów przedsiębiorstwa.
Metoda wartości odtworzeniowej- (składnikowa, reprodukcyjna)
- wart majątku ustala się poprzez określenie nakł inwestycyjnych i kosztów niezbędnych na odtworzenie identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku.
Metoda upłynnienia (likwidacyjna) wart majątku jaką można uzyskać w wyniku sprzedaży poszczególnych części majątku przedsiębiorstwa na rynku w drodze przetargu pomniejszane o koszty związane z likwidacją oraz wartość zobowiązań.
PODEJŚCIE DOCHODOWE
Wartość zależy od dochodu, który jest uzyskany przez przedsiębiorstwo.
Wynik wyceny uzależniony jest od:
- sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa (czynniki subiektywne)
- sytuacji gospodarczej otoczenia (czynniki obiektywne)
Metoda zdyskontowania przepływów pieniężnych
Wartość przedsiębiorstwa zależy od jego przyszłych dochodów zdyskontowanych na dzień wyceny
PVDCE=Σ CFt / (1+r)t + ReV 1 / (1+r)n
Warianty wyznaczania wartości rezydualnej (ReV)
- formuła ciągłej kapitalizacji dochodu, biorąc za podstawę wyniki z ostatniego roku szczegółowej prognozy
CF / r
- formuła tzw. model stałego wzrostu coroczny, systematyczny wzrost dochodu q– stopa rocz tempa wzr dochodów.
CFn (1+q) / r-q
- metoda mnożnika cenowo- dochodowego
Zn*P/E
- wart likwidacyjna LV

Comments are closed.