Projektowanie procesów (reengineering).

Projektowanie procesów (reengineering).
Projektowanie procesów j. zabiegiem restrukturyzacyjnym polegającym na radykalnym i całościowym przeprojektowywaniu procesów zachodzących w przedsięb., celem osiągnięcia znaczących usprawnień w funkcjonowaniu przedsięb., wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne. Ma on optymalizować funkcjonowanie przedsięb., uwzględniając 3 podst. kryteria: jakości, kosztu i terminu realizacji.
Reengineering opiera się na 4 zasadach:
- zaczynać od potrzeb klienta,
- analizować procesy w przedsięb.,
- uwzględniać istniejące ograniczenia,
- myśleć inaczej.
Obiektem zainteresowania w reengineering są procesy, więc powstaje potrzeba ich zdefiniowania, a następnie wskazywania tych, które winny stać się celem reengineering.
Pod uwagę brane są najczęściej takie procesy jak:
- rozwój strategii,
- rozwój produktu,
- projektowanie zastosowania do żądań klienta,
- rozwój zdolności produkcyjnej,
- łączność z klientem,
- realizacja zamówienia.
Głównym zad. będzie sporządzenie listy ograniczeń, które mogą mieć charakter zew. i wew.
Praktyczne stosowanie reengineering w przedsięb. powinno przebiegać wg następującego schematu postępowania:
- wybór i zrozumienie procesu do rekonstrukcji,
- wyznaczenie „gospodarza procesu” (case manager) i utworzenie zespołu
roboczego. Gospodarz procesu, którym winna być osoba z najwyższego szczebla hierarchii organizacyjnej, j. odpowiedzialny za rekonstrukcję, a potem za realizację całego wydzielonego procesu,
- rekonstrukcja procesu. Polega ona na opracowaniu projektu procesu w całkowitym
oderwaniu od procesu istniejącego,
- wprowadzenie projektu zrekonstruowanego procesu do praktyki.

Comments are closed.