Rodzaje planów przestrzennych w Polsce.

Rodzaje planów przestrzennych w Polsce.
Programy przestrzenne (czyli plany rozwoju regionów) określają wyznaczone w sposób ramowy w programach makroekonomicznych, a rozwinięte w programach problemowych i branżowych zadania w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego. Wszelka działalność wymaga właściwego rozmieszczenia przestrzennego zarówno w skali kraju, jak i skonkretyzowania w układzie poszczególnych regionów. Planowanie przestrzenne odpowiada więc na pytanie „gdzie zlokalizować działalność, aby ład społeczny został zachowany?”. Programy rozwoju regionów powinny zapewniać wszechstronny i harmonijny ich rozwój społeczno – gospodarczy, uwarunkowany zgodnie z wiodącymi, wyznaczonymi w planie krajowym dla danej jednostki i na określony czas, funkcjami. Rozwinięciem planu krajowego na okres perspektywiczny są plany regionalne i miejscowe, które bardziej szczegółowo prezentują problematykę rozwoju danej jednostki terytorialnej.
Plan krajowy – obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego całego kraju oraz założenie oddziaływania rządu na rozwój regionów w ramach ogólnej polityki ekonomicznej; wyodrębnia ośrodki wzrostu o znaczeniu ponadkrajowym, krajowym, regionalnym, subregionalnym i lokalnym, a są nimi z reguły duże miasta połączone infrastrukturą drogową, wewnątrz nich zlokalizowany jest przemysł, pomiędzy – obszary rolnicze.
Plan regionalny – sporządzany na szczeblu województwa, w oparciu o koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; sporządza się studia przestrzennego zagospodarowania województwa określające uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na danym obszarze.
Plan miejscowy – wraz z lokalnymi programami rozwoju społeczno – gospodarczego powstają na szczeblu powiatowym i gminnym i realizowane są przez władze samorządowe, a dotyczą powiatów, gmin lub tylko ich części; opracowuje się plany ogólne i szczegółowe, a warunkiem ich zatwierdzenia jest zgodność z planem regionalnym i krajowym.
Równocześnie sporządzane są plany zagospodarowania przestrzennego dla makroregionów (terytorialne), dla części regionów oraz dla aglomeracji miejskich i różnych innych obszarów wyodrębnionych stosownie do przestrzennego zasięgu problemów społeczno – gospodarczych wymagających rozwiązania.

Comments are closed.