Rynek kredytowy

Rynek kredytowy – to ogół transakcji zachodzących między bankami a innymi instytucjami finansowymi a klientami nie finansowymi o różnej wiarygodności kredytowej, nie mającymi możliwości pozyskania środków poprzez instrumenty i operacje rynku pieniężnego i kapita-łowego. Kredyt jest obarczony ryzykiem i ma mniejsza płynność niż instrumenty rynku pie-niężnego i kapitałowego

Comments are closed.