Rynek pieniężny

Rynek pieniężny – tworzy go ogół transakcji krótkoterminowymi instrumentami wierzyciel-skimi, które trzeba oddać, o najniższej stopie ryzyka i najwyższym poziomie płynności. Jest rynkiem o charakterze hurtowym. Transakcje zachodzą w nim w dwóch sferach:
• Sfera operacji pierwotnych – wiąże się z obrotem środkami pieniężnymi lub krótko-terminowymi instrumentami pomiędzy Bankiem Centralnym a bankami komercyjny-mi i innymi prawnymi uczestnikami rynku. Działania te prowadzą do wzrostu lub spadku podaży pieniądza.
• Sfera operacji wtórnych – wiąże się z obrotem środków pieniężnych między banka-mi komercyjnymi a innymi uczestnikami rynku pieniężnego. W wyniku tych operacji podaż pieniądza nie ulega zmianie, tylko następują przesunięcia środków pomiędzy uczestnikami rynku.

Comments are closed.