Rynek pieniężny, finansowy

Rynek pieniężny, finansowy (danego kraju lub międzynarodowy) – to wszyscy uczestnicy transakcji finansowych oraz całokształt powiązań i współzależności jakie zachodzą pomiędzy nimi w procesie kojarzenia popytu i podaży funduszy w skali gospodarki danego kraju lub świata.

Na rynku finansowym wyróżniamy 3 rodzaje podmiotów:
• podmioty pierwotne – dostarczają funduszy (strona podażowa, nadwyżkowa),
• podmioty ostateczne – odbierają fundusze (strona popytowa, deficytowa),
• instrumenty finansowe pośredniczące w zawieraniu transakcji i przekazywania tych środków na zlecenie podmiotów nie finansowych tzw. brokerów, instytucji pośredni-czących oraz na operacjach samodzielnych, na własny rachunek i ryzyko na rynku (dealerzy, market makers – animatorzy rynku),

Stronami nadwyżkowymi (podmiotami pierwotnymi) mogą być:
• instytucje finansowe tj. banki komercyjne, banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne różnego rodzaje np. fundusze wspólnego inwestowania (mutual funds), fundusze po-wiernicze (trust funds), fundusze emerytalne (pension funds), towarzystwa / kasy bu-dowlane, towarzystwa / firmy ubezpieczeniowe,
• podmioty gospodarcze oraz instytucje nie finansowe,
• osoby fizyczne (gospodarstwa domowe),

Instytucje finansowe występują jako pośrednicy pomiędzy popytem a podażą.

Głównym przedmiotem działalności (źródłem dochodu) w/w podmiotów jest utrzymanie i obrót instrumentami pieniężnymi (finansowymi).

Instrument finansowy – to kontrakt między stronami regulujący zależności finansowe stron kontraktu.

Papier wartościowy (SECURITY) – to taki instrument finansowy, który jest zabezpieczony aktywami emitenta.

Comments are closed.