Rynek pieniężny

Rynek pieniężny – tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynności i okresie życie (tj. od nabycia do wykupu) krótszym niż jeden rok. Głównym jego celem jest utrzymywanie płynności podmiotów i inwestorów czasowo wolnych środków finansowych. najistotniejszymi instrumentami tego rynku są: depozyty, międzybankowe bony skarbowe, opcje otwartego rynku i papiery skarbowe

Comments are closed.