Warstwa społeczna

Warstwa społeczna, „zbiór (agregat) jednostek o podobnej zazwyczaj sytuacji gospodarczej i zbliżonym poziomie kultury, którym obyczaj, tradycja i wszelkiego rodza¬ju obowiązujące zasady hierarchizacji spo¬łecznej wyznaczają dosyć wyraźnie określone i trwałe stanowisko nadrzędne, względ¬nie podrzędne, w stosunkach z przedstawi¬cielami innych warstw” [S. Rychliński 1976].
Typ idealny warstwy tworzą jednostki o bardzo podobnych „profilach” [L. Broom 1975, s. 514]. Podobieństwo cech jednostek tworzących warstwę społeczną określa się jako spójność cech warstwowych. Jeśli pro¬file statusu jednostek w ramach warstw są podobne, to można oczekiwać, że osoby te będą wyraźnie postrzegać warstwy jako od¬rębne byty. Jeśli warstwę tworzy społecz¬ność niejednorodna, to uświadomienie sobie własnej pozycji oraz ukształtowanie się wspólnej świadomości będą utrudnione. Czynnikami, które w istotny sposób wyzna¬czają miejsce jednostki w ramach systemu stratyfikacyjnego a więc tzw. status socjoekonomiczny (SES) - są: typ zawodu, wysokość dochodów, poziom wykształcenia.
Warstwami społecznymi nazywa się: 1) istotne grupy w obrębie danej klasy spo¬łecznej (np. robotnicy wykwalifikowani i nie¬wykwalifikowani); 2) pewne segmenty struk¬tury społecznej spełniające tylko niektóre kryteria klas społecznych (np. inteligencja, mieszczaństwo); 3) zhierarchizowane upo¬rządkowanie grup lub kategorii prestiżo¬wych [K. Słomczyński, W. Wesołowski 1999, s. 30]. R. Dyoniziak [1989] wyod¬rębnia we współczesnym społeczeństwie polskim warstwę inteligencji i pracowników umysłowych, warstwę prywatnych produ¬centów (poza rolnictwem), warstwę spół¬dzielców i handlowców oraz warstwę rzą¬dzącą. (A.S.)

Comments are closed.