Wartość rynkowa

Wartość rynkowa- najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku, określana z uwzględnieniem cen transakcyjnych, przy przyjęciu następujących założeń:
- str umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;
- upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy
Wartość odtworzeniowa- jest równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia (suma nakładów finansowych niezbędnych do odtworzenia nier w danym momencie czasowym i w danym miejscu, z uwzględnieniem stopnia zużycia)
Wartość katastralna- wart ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Ustala się ją na podst oszacowania nier na obszarze danej gminy.
Wart nier reprezentatywnych określa się z wykorzystaniem cen transakcyjnych nier na obszarze gminy, a w przypadku braku dostatecznej liczby transakcji, na obszarze gmin sąsiadujących.

Comments are closed.