Rynek stopy procentowej:

Rynek stopy procentowej:

Rada polityki pieniężnej – ustala stopy procentowe w celu realizacji założeń polityki pie-niężnej.

Stopa kredytu lombardowego (ok. 8%) stanowi krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym.

Stopa referencyjna operacji otwartego rynku – (ok. 10%) w chwili bieżącej sterylizują-cych system bankowy z nadmiaru wolnego pieniądza – wyznacza minimalny poziom stóp na rynku depozytowym.

WIBID / WIBOR – Warsaw Interbank Bid / Offer Rate – stopy depozytów / lokat rynku międzybankowego, ustalane w każdy dzień roboczy ok. 11:00 na podstawie kwotowań 11 największych banków.

Rezerwa obowiązkowa (3,5%) od wszystkich wkładów „klientowskich” w bankach.

Finansowanie deficytu budżetowego – krótko i długoterminowe papiery wartościowe dłużne Skarbu Państwa.
• bony skarbowe (do 1 roku)
• obligacje skarbowe (od 1 do 10 lat)

Krótkoterminowa krzywa rentowności implikowana jest działaniem RPP i NBP. Długotermi-nowa pozostaje w gestii sił rynkowych (krzywa dochodowości).

Sytuacja i powiązania:

Instrumentem głównym na rynku stopy procentowej są przewidywane a nie wyliczane po-ziomy stóp procentowych.

Ryzyko może wynikać:
• z różnicy stóp procentowych do rynkowych,
• różna jest elastyczność pasywów i aktywów,

Wielkość ryzyka dochodowego stóp procentowych zależy od:
• wielkości zmiany rynkowej stopy procentowej,
• wolumenu transakcji,
• od elastyczności zmian aktywów i pasywów z uwzględnieniem zmian rynkowych stóp procentowych,
• długość czasu na który zostały zawarte transakcje,

Comments are closed.