Z jakich składników składa się wynagrodzenie firm zarządzających w PPP

Z jakich składników składa się wynagrodzenie firm zarządzających w PPP
(z trzech pozycji: za bieżące zarządzanie, za wyniki roczne, za wyniki końcowe). W celu efektywnego zarządzania majątkiem NFI może on zawrzeć umowę o zarządzaniu z tzw. firmą zarządzającą, która jest zazwyczaj konsorcjum zagranicznych firm kapitałowych i doradczych, wzmocnione polskimi spółkami konsultingowymi. Formy zarządzające zostały wybrane w drodze przetargu przez tzw. Komisję Selekcyjną, składającą się z przedstawicieli Sejmu, Senatu, związków zawodowych i 12 osób desygnowanych przez Premiera. W umowie o zarządzanie rada nadzorcza NFI może firmie zarządzającej udzielić prokury na zarządzanie całym NFI i wchodzącymi do niego spółkami parterowymi, które też są spółkami akcyjnymi. Wynagrodzenie firm zarządzających składa się z trzech elementów: rocznego ryczałtowego wynagrodzenia ustalonego w drodze przetargu, rocznego wynagrodzenia za wyniki finansowe NFI oraz końcowego wynagrodzenia za wyniki ekonomiczne funduszu.

Comments are closed.