Zalecanie prac na zewnątrz (outsourcing).

Zalecanie prac na zewnątrz (outsourcing).
Angażowanie zasobów z zew., określane jako outsourcing, j. jednym ze sposobów restrukturyzacji organizacyjnej przedsięb., zmierzającym przede wszystkim do redukcji kosztów funkcjonowania poprzez przekazywanie na zew., innym przedsięb. współpracującym, realizacji niektórych funkcji, dotyczących różnych dziedzin działalności przedsięb. Prowadzi to do zawężania zakresu zadań realizowanych w przedsięb. dzięki powierzaniu ich wykonywania odpowiednio dobranym partnerom zew. Przedmiotem zlecania są przede wszystkim te zadania, które mogą być wykonane przez kooperantów znacznie taniej niż w przedsięb., a ich wydzielenie w procesu produkcyjnego nie wpływa niekorzystnie na jego sprawność. Zastosowanie outsourcing pozwala nas stworzenie prostego, odznaczającego się wysoką skutecznością systemu kontroli kosztochłonnych ogniw procesu produkcyjnego, czyli „gąbek kosztów”.
W outsourcing bardzo ważne znaczenie ma:
- zorganizowanie sieci poddostawców, złożonej z niewielkich firm, wytwarzających
elementy wyrobu finalnego (sub-contracting system),
- stosowanie sprawnego systemu logistycznego just in time.
ZALETY outsourcing:
- szanse ulepszania produktów i zwiększania różnorodności asortymentowej przez
wprowadzenie nowych produktów,
- unowocześnianie stosowanych technologii oraz stwarzanie warunków do lepszego
chłonięcia nowych technologii,
- doskonalenie jakości obsługi klientów,
- możliwość eliminacji niewłaściwych etapów, które tworzą „gąbki czasu,
przestrzeni i kosztów”.
ZAGROŻENIA outsourcing:
- zależność od innych przedsięb.,
- mniejsze możliwości elastycznego kierowania funkcjami przekazywanymi na zew.,
- zmiany cen usług zew.,
- zmniejszenie motywacji własnych pracowników.
Przedsiębiorstwo wirtualne („sieć organizacyjna”)– skł. się wyłącznie z zasobów zew., a jego niepowtarzalny i wyjątkowy charakter wynika jedynie z oryginalnego doboru tych zasobów. Przez p.w. rozumie się formę kooperacji niezależnych przedsięb., instytucji lub osób fiz., które dostarczają usługi lub wyroby opierając się na wspólnych stosunkach gospod. Cała idea p.w. opiera się na wykorzystaniu usług i wolnych mocy produkcyjnych przedsięb.
Formą outsourcing j. biznesing, czyli usamodzielnianie w sensie organizacyjnym i częściowo także finansowym stanowisk pracy, gdzie podejmowana j. próba przekształcania dominujących stosunków w środowisku pracy typu „pracownik – pracodawca” na układ czysto biznesowy.

Comments are closed.