10 zasad ekorozwoju

W przyszłych perspektywicznych rozwiązaniach systemowych, mających na celu pełną realizację koncepcji ekorozwoju, za wiodące reguły uznaje się 10 zasad:
• powszechności,
• ekorozwoju,
• uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności planistycznej,
• ekonomizacji,
• koncesjonowania prawa do użytkowania zasobów środowiska,
• nieprzekraczania skali ingerencji w środowisko,
• „odpowiedzialności sprawcy”,
• uspołecznienia,
• regionalizacji,
• udziału samorządu w ochronie środowiska.
Omówione zasady ekorozwoju powinny być stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki poprzez uruchamianie odpowiednich form działania i instrumentów polityki ekologicznej a także odpowiednich polityk sektorowych państwa.

Comments are closed.