Kształtowanie środowiska

Kształtowanie środowiska jest to świadome wprowadzanie zmian w ekosystemach. Zmiany te polegają na:
• redukcji niektórych elementów systemu, nadmiernie najczęściej rozwiniętych ze względu na wcześniejszą integrację człowieka,
• kompensacji, czyli uzupełnieniu brakujących (najczęściej wyeliminowanych przez człowieka) ogniw obiegu materii i energii oraz formowaniu nowych łańcuchów tego obiegu w celu zwiększenia produktywności ekosystemów, ich zdolności asymilacyjnej lub poprawy walorów estetycznych i mikroklimatycznych środowiska, mających wpływ na przyrodnicze warunki życia i rozwoju człowieka,
• rekultywacji, czyli odtworzeniu zdegradowanych ekosystemów przez wyeliminowanie czynników (np. nadmiernego zasolenia, zbytniego odwodnienia) powodujących degradację.

Proces kształtowania środowiska, na ogół, przebiega jednocześnie z procesami jego użytkowania i ochrony. Nie powinno się zatem przeciwstawiać pojęć „ochrona środowiska” i „kształtowanie środowiska” ponieważ kształtowanie jest jednym z niezbędnych elementów ochrony.
Społeczeństwo, gospodarka i środowisko tworzą makrosystem z bardzo silnymi powiązaniami. Eliminacja jednego systemu powoduje rozpad dwóch pozostałych. Fakt ten dobrze ilustrują powiązania zwane okręgiem boromejskim.

Comments are closed.