Zasada reagowania na istniejące zagrożenia ekologiczne

Zasada reagowania na istniejące zagrożenia ekologiczne polega na likwidowaniu negatywnych skutków działalności prowadzonej w przeszłości lub bieżącym reagowaniu na pojawiające się zagrożenia, polega na likwidowaniu negatywnych skutków działalności prowadzonej w przeszłości lub bieżącym reagowaniu na pojawiające się zagrożenia,

Zasada prewencji

Zasada prewencji lub inaczej zasada zapobiegania zanieczyszczeniom, czyli likwidacja zanieczyszczeń u źródła. Przy wyborze środków zapobiegania i likwidacji skutków zanieczyszczeń działania powinny być oceniane według następującej hierarchii:
• unikanie wytwarzania zanieczyszczeń (nowoczesne technologie, wytwarzające minimalne ilości zanieczyszczeń),
• recyrkulacja – zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzyskiwanie energii, wody i surowców z odpadów, ścieków i gazów odlotowych,
• neutralizacja zanieczyszczeń – oczyszczanie […]

Zasada ekonomizacji

Zasada ekonomizacji, czyli efektywności ekologicznej i ekonomicznej ochrony środowiska, w której zawarty jest postulat osiągania celów ekologicznych przy minimalnym koszcie społecznym. Wymaga to odpowiedniego wykorzystania mechanizmów ekonomicznych i mechanizmu rynkowego w polityce ekologicznej. Praktycznym jej wyrazem są zasady:
• „zanieczyszczający płaci”, czyli sprawca zanieczyszczenia finansowo odpowiada za spowodowane skutki,
[…]

Zasada kooperacji w ochronie środowiska

Zasada kooperacji w ochronie środowiska mająca istotne znaczenie dla respektowania zasady integralności. Szczególna rola kooperacji ujawnia się w sytuacji problemów globalnych, kontynentalnych i transgranicznych

Zasada integralności środowiska (ekosystemu)

Zasada integralności środowiska (ekosystemu), której istotą jest „Myśleć globalnie, działać lokalnie” – decentralizacja zadań i decyzji, działania w skali lokalnej, ale ze świadomością, jakie skutki wywoła to działanie w skali globalnej,, której istotą jest „Myśleć globalnie, działać lokalnie” – decentralizacja zadań i decyzji, działania w skali lokalnej, ale ze świadomością, jakie skutki wywoła to działanie […]

Zasada respektowania ekorozwoju

Zasada respektowania ekorozwoju nazywana też zasadą ekologizacji gospodarki i jej rozwoju lub zasadą integralności systemu ekologicznego, gospodarczego i społecznego. W myśl tej zasady obowiązek ochrony środowiska nie może pozostawać w konflikcie z systemem gospodarczym, lecz jest elementem i warunkiem prawidłowego gospodarowania. Realizacja tej zasady wymaga spełnienia następujących postulatów:
• równorzędności polityki ekologicznej, gospodarczej, społecznej i przestrzennej,
• integralności wymienionych […]

instrumenty wspomagające ekorozwój

W zakresie instrumentów mogących wspomagać założenia programów ekorozwoju wyróżnia się następujące ich grupy:
1. instrumenty ekonomiczno – rynkowe,
2. instrumenty finansowe,
3. instrumenty z zakresu organizacji zarządzania i marketingu,
4. instrumenty o charakterze oddziaływania społecznego.
Do pierwszej grupy, czyli do instrumentów ekonomiczno – rynkowych zalicza się:
1. opłaty,
2. subwencje,
3. bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa,
4. systemy depozytowe,
5. zastawy ekologiczne,
6. rynek uprawnień do handlu emisjami,
7. ubezpieczenie ekologiczne,
8. regulacje bezpośrednie,
9. podatki ekologiczne.

rodzaje opłat:

W polskim systemie instrumentów wspierających realizację założeń koncepcji ekorozwoju przeważają opłaty, które ponoszą podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Są to następujące rodzaje opłat:
• za przejmowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
• za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, składowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów oraz za pobór wody i wprowadzanie do wód […]

Subwencje to przede wszystkim:

Subwencje to przede wszystkim:
• dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
• preferencyjne zasady kredytowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska,
• ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w ochronie środowiska, w podatku od towarów i usług z […]

Bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa obejmują:

Bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa obejmują:
• głównie kary pieniężne za przekraczanie norm emisji i nieprzestrzeganie przepisów ekologicznych,
• zaliczanie kar i odszkodowań oraz odsetek od kar z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska do kategorii wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.