rodzaje opłat:

W polskim systemie instrumentów wspierających realizację założeń koncepcji ekorozwoju przeważają opłaty, które ponoszą podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Są to następujące rodzaje opłat:
• za przejmowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
• za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, składowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów oraz za pobór wody i wprowadzanie do wód stanowiących własność państwa (lub do ziemi) ścieków i wód kopalnianych zawierających związki chlorków i siarczków,
• opłaty koncesyjne za poszukiwanie i wydobywanie kopalin,
• opłaty administracyjne (np. za wydawanie zezwoleń na emisję),
• opłaty produktowi,
• opłaty depozytowe.

Comments are closed.