SPÓŁKA AKCYJNA

SPÓŁKA AKCYJNA
Spółka kapitałowa – może istnieć jako spółka w organizacji od czasu spisania aktu do czasu wpisania do KRS. Może być jednoosobowa bądź wieloosobowa, założyć ją mogą osoby prawne, osoby fizyczne i ułomne osoby prawne.
Wspólnicy nazywają się akcjonariusze.
Jednoosobową spółkę akcyjną może założyć każdy z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o.. Jednoosobowa S.A. może założyć jednoosobową S.A.
Akt założycielski – STATUT – w formie aktu notarialnego.
Akcjonariusze założyciele – to Ci którzy zakładają spółkę, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Istnieje kapitał – składa się z wkładów wnoszonych przez akcjonariuszy – majątek podzielony jest na akcje.
Wszystkie akcje muszą być równej wartości nominalnej.

Wymogi do powstania spółki:
- objęcie akcji i podpisanie statutu przez założycieli,
- wniesienie wkładów na kapitał,
- powołanie organów spółki,
- wpis do rejestru KRS.

Minimalny kapitał zakładowy 500 000 złotych.
Minimalna wartość nominalna akcji 1 grosz.
Wnoszone są wkłady pieniężne lub aporty.
Nie można obejmować akcji poniżej jej wartości nominalnej.
Wysokość majątku musi być niemniejsza niż wielkość kapitału.

Zastrzeżenia do kapitałów:
- istnieje możliwość odroczenia wniesienia wkładów lub części wkładów,
- wkłady pieniężne konieczne do wniesienia przed rejestracją spółki to ¼ wartości wkładów, czyli na każdą akcję wpłaca się 25%,
- pozostałe 75% wnosi się w terminie określonym w statucie spółki lub w uchwale walnego zgromadzenia,
- wkłady niepieniężne można wnieść do roku od czasu zawiązania spółki,
- aby wszyscy wspólnicy nie wnosili wkładów niepieniężnych jest wymóg, że wartość wkładu musi być wniesiona w 25% w momencie rejestracji,
Akcje można obejmować powyżej wartości nominalnej, ale wtedy różnice między wartością nominalną, a nadwyżką trzeba opłacić w całości.
W S.A. niedopuszczalne jest przeszacowywanie wartości aportu, wartość określa biegły rewident sądowy.
S.A. od podpisania statutu do wpisania do KRS max. 6 m-cy.
W S.A. akcja jest dokumentem, funkcję akcji stanowi świadectwo depozytowe (np. w przypadku oddania akcji na giełdę).

Rodzaje akcji:
- na okaziciela – bez danych akcjonariusza
- imienne - z danymi akcjonariusza

Rodzaj akcji uzależniony jest od postanowień zawartych w statucie.
Akcje wydane przed pełną wpłatą wkładów zawsze są imienne, po pełnej zapłacie wkładów akcje mogą być na okaziciela.
Akcje wydane za aport też są akcjami imiennymi do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym aport został wniesiony wtedy akcja może być na okaziciela.
Przejście akcji z imiennych na okaziciela jest dobrowolne.
Obrót akcjami imiennymi może być ograniczony w przypadku akcji na okaziciela nie ma ograniczeń – ograniczenia te muszą być zawarte w statucie.
Akcje mogą być uprzywilejowane co do głosu (max 2 głosy na akcje), dywidendy (150% zwykłej akcji) i podziału w majątku likwidacyjnym, ale mogą to być tylko akcje imienne.

Comments are closed.