SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA art. 102 KSH „Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność, co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona”

Jest to spółka osobowa, w której funkcjonują dwa rodzaje wspólników:
- komandytariusze – którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do pewnej kwoty,
- komplementariusze – którzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, prawne i ułomne osoby prawne. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej.

Nazwa – nazwisko jednego z komplementariuszy z dopiskiem spółka komandytowa.
Akt wewnętrzny – umowa z formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
Powstaje z chwilą wpisania do KRS.
Komplementariusz odpowiada tak jak wspólnik spółki jawnej – bez ograniczenia co do kolejności i wielkości. Komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki, wysokość ta ujawniona jest w KRS. Odpowiada tylko za nadwyżki tego co wniósł. Czyli jak wniósł 50 tysięcy, a zobowiązanie jest 70 tysięcy to On odpowiada tylko za 20 tysięcy.
Art. 112.§ 1. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

Funkcjonowanie spółki komplementariusze decydują o sprawach spółki i reprezentują ją na zewnątrz. Jeżeli komplementariuszy jest więcej to tak jak przy spółce jawnej.

Comments are closed.