Użytkowanie pośrednie

Użytkowanie pośrednie to korzystanie z elementów środowiska w procesach działalności gospodarczej. Polega ono na:
• zagospodarowaniu powierzchni i przestrzeni,
• korzystaniu z ożywionych i nieożywionych zasobów naturalnych oraz z naturalnych źródeł (nośników) energii,
• usuwaniu do środowiska odpadów w celu ich naturalnej asymilacji.

Ochrona środowiska w procesie jego użytkowania pośredniego oznacza:
• kompleksowe przetwarzanie zasobów naturalnych pobranych ze środowiska,
• zamykanie cykli i łańcuchów technologicznych ramach przedsiębiorstw lub kompleksów przemysłowych,
• produkcję materiało- i energooszczędną,
• wydalanie zanieczyszczeń tylko w postaci poddającej się asymilacji, w ilościach nie przekraczających pojemności środowiska,
• dekoncentrację produkcji (rezygnowanie z budowy kombinatów oraz dużej liczby zakładów w niewielkiej od siebie odległości).
Warto dodać, że użytkowanie pośrednie tylko w niewielkim zakresie jest skierowane na zaspokajanie bezpośrednich potrzeb życiowych człowieka (zapewnienie żywności, mieszkania itp.) lub socjalno – rozwojowych (oświata, kultura itp.), w znacznym stopniu natomiast na zaspokajanie stale rosnących potrzeb cywilizacyjnych, wynikających często ze sztucznie kreowanej mody. Oznacza to, że jest ono wtórne w stosunku do użytkowania bezpośredniego.

Comments are closed.