Zasada ekonomizacji

Zasada ekonomizacji, czyli efektywności ekologicznej i ekonomicznej ochrony środowiska, w której zawarty jest postulat osiągania celów ekologicznych przy minimalnym koszcie społecznym. Wymaga to odpowiedniego wykorzystania mechanizmów ekonomicznych i mechanizmu rynkowego w polityce ekologicznej. Praktycznym jej wyrazem są zasady:
• „zanieczyszczający płaci”, czyli sprawca zanieczyszczenia finansowo odpowiada za spowodowane skutki,

Zasada PPP:
POLLUTER
PAYS
PRINCIPLE
sprawca zanieczyszczeń płaci

Ta zasada funkcjonuje w krajach ODCE.
• „użytkownik płaci” – co jest jednoznaczne z poprzednią zasadą, jeżeli bowiem użytkownik dobra powoduje w procesie konsumpcji lub użytkowania niekorzystne efekty środowiskowe, to musi ponieść skutki finansowe,
• „poszkodowany płaci” – zasada ta przewiduje udział poszkodowanych w realizacji przedsięwzięć ekologicznych w podmiocie zanieczyszczającym; może to mieć miejsce zwłaszcza wówczas, gdy koszty eliminacji są niższe od kosztów likwidacji skutków zanieczyszczenia,
• zasada wspólnej odpowiedzialności sprowadzająca się zazwyczaj do współfinansowania ze środków publicznych likwidowania starych źródeł zagrażających środowisku albo realizacji wspólnych przedsięwzięć ochronnych o zasięgu regionalnym lub subregionalnym,
• zasada etapowania i wyboru priorytetów; jest to konieczne ze względu na ogromną dysproporcję między potrzebami a możliwościami finansowania przedsięwzięć proekologicznych,
• zasada uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności planistycznej ze względu na dużą rolę planowania przestrzennego w prawidłowym gospodarowaniu kapitałem naturalnym

Comments are closed.