Zasada międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej

Zasada międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej. Praktycznie oznacza ona:
• powszechność ochrony bez jakichkolwiek odstępstw od tego obowiązku i jednakowe prawo wszystkich podmiotów do korzystania ze środowiska oraz jednakowy obowiązek jego ochrony,
• presję moralną,
• nieprzekraczalnie możliwości asymilacyjnych środowiska,
• koncesjonowanie użytkowania zasobów środowiska poprzez konieczność uzyskiwania pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, szczególnie na korzystanie z wód i urządzeń wodnych, na wycinanie drzew i lasów, składowanie odpadów, ustalenie norm hałasu i wibracji, koncesjonowanie poszukiwań i wydobycia kopalin.

Comments are closed.