Zasada partycypacji publicznej

Zasada partycypacji publicznej mająca wyraz w udziale społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. Jest to tworzenie instytucjonalnych i prawnych warunków uczestniczenia obywateli i grup społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesie ochrony środowiska, który powinien zapewnić:
• czynny udział obywateli i organizacji społecznych w kontroli społecznej dotyczącej działań z zakresu ochrony środowiska,
• powszechne prawo do roszczeń o zaniechanie lub ograniczenie działań szkodliwych dla środowiska,
• powszechne prawo do informacji o stanie środowiska i sposobach jego ochrony,

Comments are closed.