Zasada respektowania ekorozwoju

Zasada respektowania ekorozwoju nazywana też zasadą ekologizacji gospodarki i jej rozwoju lub zasadą integralności systemu ekologicznego, gospodarczego i społecznego. W myśl tej zasady obowiązek ochrony środowiska nie może pozostawać w konflikcie z systemem gospodarczym, lecz jest elementem i warunkiem prawidłowego gospodarowania. Realizacja tej zasady wymaga spełnienia następujących postulatów:
• równorzędności polityki ekologicznej, gospodarczej, społecznej i przestrzennej,
• integralności wymienionych polityk,
• harmonizacji procesów gospodarczych z przyrodniczymi – dostosowania rodzaju i zakresu prowadzonej działalności do potencjału środowiska,
• trwałego i zrównoważonego rozwoju – oznaczającego, że w długotrwałym procesie przekształceń strukturalnych kształtować się będzie rozwój trwały, stabilny, zrównoważony, samopodtrzymujący się, czyli rozwój zaspokajający potrzeby pokolenia obecnego i nie ograniczający pokoleniom przyszłym możliwości zaspokojenia ich potrzeb,

Comments are closed.