BILANS SEKTORA PUBLICZNEGO

BILANS SEKTORA PUBLICZNEGO

STRON AKTYWNA

rzeczowe składniki majątku Skarbu Państwa, JST oraz innych osób prawnych zaliczanych do sektora publicznego

zasoby pieniężne podmiotów sektora publicznego

należności z tytułu dochodów publicznych

STRONA PASYWNA

fundusz sektora publicznego, będący odzwierciedleniem całego majątku zgromadzonego przez sektor publiczny

zobowiązania sektora publicznego (długi, niezrealizowane płatności z tytułu dostaw)

saldo bieżących dochodów i wydatków

Comments are closed.