Human Resource Management

Human Resource Management – definicja - zarządzanie zasobami ludzkimi jest koncepcją zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa, w której:
1. zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności,
2. postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami biznesowymi (ludzie są czynnikiem strategicznym)
3. aktywna rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, integracji personalnych oraz budowania zaangażowania pracowników jako narzędzi osiągania celów. (jest to kategoria ilościowa i jakościowa).
Istota zarządzania zasobami ludzkimi to są pierwsze trzy elementy.
W organizacji w procesie myślenia są 2 bieguny:
1. Ludzie uczą się w organizacji,
2. Organizacja uczyć się może poprzez swoich ludzi i daje więcej niż wiedza jednostek, ma kanały przepływu informacji, patenty, wynalazki.

Ad 1. Kapitał – tempo przyrostu wiedzy i tradycji - czynniki, które dawały rezerwę – zaczęto szukać innych czynników – upatrywano konkurencyjność w czynnikach nieobserwowalnych nie dających się zliczyć – szukanie w zasobach ludzkich – ich wiedza.
Cechy człowieka:
- kompetencje,
- umiejętności,
- talent, zdolności,
- predyspozycje,
Są niewymierne i jednostka posiada je, a organizacja niema tej rezerwy, która tkwi w zasobie ludzkim i to może być czynnikiem konkurencyjności.

Ad. 2 Cechy, które mogą być źródłem konkurencyjności: .
- jakościowe
- niemierzalne nie obserwowalne gdzie kluczowym elementem jest człowiek uwikłany w relacje z współpracownikami.
- wiedza, która cechuje pracownika, ale jest nie zdefiniowana - człowiek nieświadomie wykorzystuje w organizacji tą nadwyżkę i to wyróżnia jednostkę od innej, a z czasem staje się wiedzą organizacji.

Comments are closed.