INSTRUMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ

INSTRUMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. bezpośrednie
2. pośrednie

ad.1.
To nakazy lub zakazy. Podmioty mogą nakazywać coś albo zakazywać.
konsekwencja naruszenia zakazów lub nakazów są sankcje prawne np. kara pieniężna, rozbiórka inwestycji
Regulacje bezpośrednie to:
 PRZEPISY
• przepisy wskazujące na sposób korzystania z przestrzeni
• przepisy gospodarki gruntami
• przepisy prawa budowlanego
• przepisy gospodarki nieruchomościami budowlanymi
 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 NORMY URBANISTYCZNE
 NORMY
 PRZEPISY OCHRONNE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Ad.2.
To przede wszystkim instrumenty ekonomiczne, nazwane rynkowymi. Zaliczmy tutaj:
 podatki w obrocie gruntami i nieruchomościami
 opłaty za użytkowanie wieczyste,
 dzierżawę nieruchomości,
 informacje o wolnych gruntach,
 zasady wyceny gruntów miejskich,
 system informacji o rynku nieruchomości w gminie,
 zachęty, ulgi podatkowe,
 zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 tworzenie SSE

Comments are closed.