Kryzys środowiska

Kryzys środowiska – Uthant w raporcie po raz pierwszy w dziejach ludzkości pojawił się kryzys, który objął praktycznie wszystkie kraje świata, miał on polegać na naruszeniu globalnej równowagi środowiska.

Symptomy globalnego kryzysu środowiska:
1. Nadmierna eksplozja demograficzna
2. Niedostateczna integracja rozwoju techniki z wymogami środowiska
3. Masowe wyniszczanie ziem uprawnych
4. Bezplanowy rozwój stref miejskich
5. Zwiększające się niebezpieczeństwo wyginięcia wielu form życia roślinnego i zwierzęcego

Całość raportu składała się z czterech części:
I. O problemach osiedli ludzkich i rozwoju przemysłowego
II. O problemach regionalnego wykorzystania i rozwoju zasobów naturalnych globu ziemskiego
III. O problemach zatruwania i zanieczyszczania środowiska człowieka
IV.O problemach ochrony wartości środowiska człowieka

06. 1972 rok – konferencja, która odbyła się pod auspicjami ONZ. Konferencja Sztokholmska, w której wzięło udział 113 krajów, kraje socjalistyczne nie wzięły udziału (Polska).
Szczególnie kraje trzeciego świata nie chciały podejmować działań dotyczących ochrony środowiska, bo ich na to nie stać.
Postanowienia konferencji:
Wszyscy ludzie mają prawo do wolności, równości oraz do życia w czystym i niezdegradowanym środowisku.

1972 rok – pierwszy Raport Klubu Rzymskiego pt. „Granice Wzrostu”
KLUB RZYMSKI – dobrowolne zrzeszenie naukowców pochodzących praktycznie z całego świata, którzy zajmują się określaniem teoretycznych podstaw przyszłego rozwoju ludzkości w oparciu o obserwowane trendy rozwojowe naszej cywilizacji. Jest sponsorowany przez włoskiego przedsiębiorcę Avrelio Peccei

„Granice wzrostu” powstały jako wynik zlecenia Klub Rzymski naukowcom amerykańskim prowadzenia prac nad całością problematyki dotyczącej przyszłego rozwoju naszej cywilizacji.
Generalnym założeniem autorów raportu jest przyjęcie, iż świat jest systemem złożonym z wielocykliczną strukturą, zaś człowiek i technika, którą się posługuje stanowią jeden z elementów najbardziej aktywnych i najszybciej zmieniających się.
W celu opracowania tej prognozy autorzy opracowali model pięciu zmiennych zagregowanych
1. Zaludnienie
2. Zasoby naturalne
3. Zasoby żywnościowe przypadające na jednego mieszkańca
4. Produkcja przemysłowa
5. Coroczne rozmiary zanieczyszczeń środowiska

Comments are closed.