ŁAD PRZESTRZENNY

Kiedy polityka przestrzenna jest skuteczna? Kiedy zapewnia utrzymanie ładu przestrzennego

ŁAD PRZESTRZENNY – to taka organizacja przestrzenna i sposób funkcjonowania Systemu społeczno – gospodarczego, która realizuje kryteria racjonalności społecznej i umożliwia utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska.

Podstawą ładu przestrzennego są określone zasady, które optymalizują jakość życia oraz ograniczają konflikty przestrzenne

Ład przestrzenny (inna definicja) uporządkowana różnorodność form i funkcji użytkowania przestrzennego

Powinien on obejmować:
- logikę przestrzenną, wyraża się w rozmieszczeniu elementów struktury przestrzennego zagospodarowania
- optymalizacja przepływu towarów i przemieszczeń osób
- przestrzenną czytelność struktury
- zachowanie walorów środowiska przestrzennego i kulturowego
- dostosowanie struktur zagospodarowania do przyjętych społecznie wzorców zachowań
- optymalne relacje pomiędzy centrum a obszarami peryferyjnymi
- pozytywny wyraz estetyczno – krajobrazowy

Ład przestrzenny to pożądany stan zagospodarowania przestrzennego

Comments are closed.