RESTRUKTURYZACJA Wg Smitha

Wg Smitha RESTRUKTURYZACJA jest gwałtowną zmianą w aktywach firmy, strukturze kapitałowej czy strukturze organizacyjnej. Obejmuje ona szeroki zakres przedsięwzięć, jak:
• Sprzedaż części przedsiębiorstwa (dywestycje)
• Pozyskanie nowych dziedzin działalności (dywersyfikacja- inwestycje)
• Rezygnacja z pewnych dziedzin działalności (specjalizacja)
• Zmiana struktury kapitałowej (poprzez zwiększenie lub zmniejszenie poziomu zadłużenia)
• Prywatyzacje
• Zmiana struktury organizacyjnej
Celem restrukturyzacji jest zmiana organizacji przedsiębiorstwa.
Celem procesu restrukturyzacji jest przystosowanie kształtu i zasad […]

RESTRUKTURYZACJA RATUNKOWA

RESTRUKTURYZACJA RATUNKOWA – głównym jej celem jest stworzenie dalszego działania przedsiębiorstwa
Restrukturyzacja ratunkowa jest to szereg działań krótkookresowych, których celem jest:
- zapobieżenie likwidacji przedsiębiorstwa
- doraźna poprawa sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa
- zrównoważenie majątkowe i finansowe przedsiębiorstwa
- odzyskanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa
Te działania mają charakter doraźny i nakierowane są na wykorzystanie rezerw prostych:
• utrzymanie dotychczasowej produkcji
• maksymalizacja efektu finansowego w krótkim […]

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA) - jest częścią strategii rozwoju przedsiębiorstwa i ma na celu poprawę pozycji rynkowej, stworzeniu lepszych warunków rozwoju. Obejmuje działania o charakterze długofalowym stanowiących szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych w przedsiębiorstwie.
W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa, strategii działania kierownictwa, oraz momentu wprowadzania zmian można wskazać następujące rodzaje restrukturyzacji rozwojowej:
• Kreatywna- podejmowana w sposób względnie […]

PRYWATYZACJA

PRYWATYZACJA- proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób prawnych lub fizycznych realizowanych w drodze:
1) sprzedaży przedsiębiorstwa
2) udostępnienia osobom trzecim mienia tego przedsiębiorstwa
3) Udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów
Mierniki sprawdzania sprywatyzowanej gospodarki: ilość pracowników, PKB, majątek (ale nie do końca)
Cele prywatyzacji:
- poprawienie wskaźników, kondycji finansowej (podstawowy cel prywatyzacji jak i restrukturyzacji), zyskowności danego przedsiębiorstwa, poprawienie kondycji całej gospodarki
- […]

RESTRUKTURYZACJA MAJĄTKOWA (aktywna).

RESTRUKTURYZACJA MAJĄTKOWA (aktywna). Omawiane problemy:
• analiza zmian zachodzących w strukturze majątkowej w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach
• analiza barier sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw wynikających z niekorzystnych uwarunkowań majątkowych
• opisanie najczęściej wybieranych strategii w ramach restrukturyzacji aktywów (majątkowej)
Przyczyny problemów przedsiębiorstw wynikające z czynników majątkowych mogą tkwić m.in. w:
- przeinwestowaniu
- dużym zużyciu moralnym majątku trwałego
- obciążeniu majątkiem nieprodukcyjnym i/lub działalnością pomocniczą
- niepełnym wykorzystaniu istniejącego […]

Podział przestrzeni:

Wg prof. Dziewańskiego – przestrzeń jest specyficznym typem zbioru. To zbiór faktów materialnych, którym relacje pomiędzy jego elementami a szczególnie ich położenie jest określone.
Przestrzeń jest zbiorem pewnej ilości faktów o charakterystycznych zależnościach. Ilość faktów jest określona (skończona), natomiast ilość zależności między nimi jest bardzo duża.
Podział przestrzeni:
1. Przestrzeń geodezyjna – to podstawowy układ odniesienia mierzony stopniem szerokości […]

Systemowo kształtowane procesy kształtowania środowiska

Systemowo kształtowane procesy kształtowania środowiska
Podejście systemowe- również przeniesione na pole innych nauk. Zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych w ściśle określonym celu. Główny cel systemu: ochrona, uzyskanie właściwego stanu środowiska.
Główne podsystemy systemu:
* system sterujący, * obiekt sterowania.
Najważniejsze części składowe systemu sterującego- instytucje ochrony środowiska, polityka ekologiczna państwa, instrumenty ekologiczne ochrony środowiska (za ich pomocą oddziałujemy […]

STYLE KIEROWANIA

STYLE KIEROWANIA
Względnie stały i trwały sposób sprawowania władzy w organizacji.
J.Brown:
- autokratyczny – kierownik surowy, życzliwy, nieudolny,
- demokratyczny – kierownik trener, psycholog, duszpasterz,
- nieingerujący – (laissez-fair) kierownik nie uczestniczy tylko reprezentuje.
R.Likert: autor czteropoziomowego modelu stylu kierowania
- eksploatacyjno-autorytarny – wszystkie decyzje podejmuje kierownik, wymusza na kierowanych nakazy zakazy, brak zaufania;
- protekcjonalno-autorytarny – decyduje kierownik ale podwładni mogą uzyskać pewną swobodę co do […]

„LUDZI PROWADZIĆ BĘDZIE ŻYCIE” 2001

„LUDZI PROWADZIĆ BĘDZIE ŻYCIE” 2001
Co ma do powiedzenia reguła św. Benedyktyna tym którzy zajmują kierownicze stanowiska.
Kierowanie ludźmi to służba innym jako praca twórcza, mająca uskrzydlać pracowników, ma budzić ich kreatywność.
Budzenie kreatywności polega na:
- przestrzeganie złotej reguły – nie szkodzić, patrzeć na ludzi tak, jakbyśmy chcieli żeby na nas odbierali
- nie wtrącanie się do wszystkiego,
- wsłuchiwanie się w opinie […]

NARZĘDZIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW

NARZĘDZIA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW
Hazardziści – system kafeteryjny wynagrodzeń, indywidualna umowa pomiędzy pracownikiem a
pracodawcą dotycząca dodatkowych składników wynagrodzenia za kompetencje
Twarda – zarządzanie przez cele, angażowanie się w wytyczanie celów i […]