Podział przestrzeni:

Wg prof. Dziewańskiego – przestrzeń jest specyficznym typem zbioru. To zbiór faktów materialnych, którym relacje pomiędzy jego elementami a szczególnie ich położenie jest określone.
Przestrzeń jest zbiorem pewnej ilości faktów o charakterystycznych zależnościach. Ilość faktów jest określona (skończona), natomiast ilość zależności między nimi jest bardzo duża.

Podział przestrzeni:

1. Przestrzeń geodezyjna – to podstawowy układ odniesienia mierzony stopniem szerokości i długości geograficznej oraz metrami wysokości.
2. Przestrzeń geograficzno – przyrodnicza – jest zróżnicowana pod względem fizyczno – chemiczno – biologicznym. Tworzy ona środowisko przyrodnicze w którym żyje i działa człowiek. Na przestrzeń tą składają się pewne cechy fizyczne i przyrodnicze.
Do cech fizycznych zaliczamy:
- wysokość bezwzględną ( od poziomu morza)
- wysokość względną ( urzeźbienie terenu)
- rozczłonkowanie poziome – linia graniczna pomiędzy lądem i morzem.
Do cech przyrodniczych zaliczamy:
- klimat
- glebę
- wody
- faune i flore.
Te cechy tworzą elementy środowiska geograficznego. Występuje dużo zależności pomiędzy tymi cechami np. zmiana wysokości powoduje zmianę klimatu, zmianę roślinności, zmienne warunki życia itp.
Z pkt. Widzenia geograficznego wyodrębnia się regiony fizyczno – geograficzne. Regiony takie wpływają na zmianę gospodarki na tym terenie.
3. Przestrzeń społeczno – gospodarcza ( ekonomiczna) – wyodrębniona ze względu na to, ze jest to obszar zagospodarowany przez człowieka ( żyje i działa człowiek)
Nałożenie przestrzeni ekonomicznej na geograficzną pozwala wyróżnić trzy typy środowisk;
1/ środowisko przyrodnicze czyste, naturalne ANEKUMENA, nie przetworzone przez człowieka
2/ środowisko geograficzne, przyrodniczo antropogenne, częściowo przekształcone przez człowieka SUBEKUMENA
3/ środowisko sztuczne, całkowicie przekształcone przez człowieka EKUMENA

Comments are closed.