Pogram dostosowawczy MFW, zarazem program stabilizacyjny i antyinflacyjny.

Pogram dostosowawczy MFW, zarazem program stabilizacyjny i antyinflacyjny.
1. Zrównoważenie budżetu państwa – przez ograniczenie dotacji inwestycji centralnych, eliminację ulg podatkowych, sprzedaż majątku państwowego, obligacje, policję podatkową, uszczuplenie budżetu, walkę z szarą strefą.
2. Restrykcyjna polityka monetarna – emisje pieniądza, wprowadzenie realnej stopy procentowej, politykę trudnego pieniądza, obniżenie stopy inflacji.
3. Wewnętrzna wymienialność waluty i jednolity kurs walutowy stabilizowany lub płynny.
4. Liberalizacja cen – i urealnienie cen energii węgla i paliw, uwolnienie cen, inflacja korekcyjna, reforma cen zaopatrzeniowych.
5. Kontrola płac i dochodów – ludności (podatek od wzrostu płac współczynnikiem korygującym 0,8; 0,6; 0,3; 0,2; 0,1),(podatki pośrednie ZUS).

1. Zrównoważenie budżetu państwa – przez ograniczenie dotacji inwestycji centralnych, eliminację ulg podatkowych, sprzedaż majątku państwowego, obligacje, policję podatkową, uszczuplenie budżetu, walkę z szarą strefą.
2. Restrykcyjna polityka monetarna – emisje pieniądza, wprowadzenie realnej stopy procentowej, politykę trudnego pieniądza, obniżenie stopy inflacji.
3. Wewnętrzna wymienialność waluty i jednolity kurs walutowy stabilizowany lub płynny.
4. Liberalizacja cen – i urealnienie cen energii węgla i paliw, uwolnienie cen, inflacja korekcyjna, reforma cen zaopatrzeniowych.
5. Kontrola płac i dochodów – ludności (podatek od wzrostu płac współczynnikiem korygującym 0,8; 0,6; 0,3; 0,2; 0,1),(podatki pośrednie ZUS).

Comments are closed.