SOCJOLOGIA

1.SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach, interakcjach, stosunkach społecznych, strukturach grupowych, procesach społecznych, zachowaniach działaniach społecznych, życiu społecznym i zjawiskach społeczno-kulturowych, ze względu na orientacje metodologiczne, wyróżnia się w socjologii.
nurt pozytywistyczny - Pozytywizm zmierza do uzyskania wiedzy pewnej, ścisłej, wolnej od założeń metafizycznych; w tym ujęciu socjologia powinna być uprawiana podobnie jak nauki przyrodnicze (naturalizm) i zmierzać do wykrywania ogólnych praw (nomotetyzm). humanistyczny (antypozytywistyczny) - nauki społeczne powinny wypracować odmienne metody badawcze niż tzw. nauki o naturze (antynaturalizm). W wyjaśnianiu zjawisk społecznych należy uwzględniać cele, motywy, dążenia i wartości działających podmiotów. Zmierza się tu zatem nie tyle do „wyjaśnienia”, ile do „rozumienia” zachowań społecznych - jest to podstawą tzw. socjologii rozumiejącej. nurt psychospołeczny, próbujący wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne w powiązaniu z występującymi stanami świadomości, motywacją, postawami, uznawanymi wartościami itp. działających jednostek. nurt badań opinii publicznej - usiłujący rozpoznać społeczne zróżnicowanie poglądów i stanowisk w różnorodnych kwestiach teoria strukturalno-funkcjonalna próbuje się ustalić warunki sprawnego funkcjonowania systemu społecznego i następnie badać, w jaki sposób system „dopasowuje” jednostki do swoich celów.
Subdyscypliny w socjologii, wyodrębnione dziedziny zainteresowań poznawczych w ramach socjologii., np. socjologia miasta, wiedzy, pracy, przemysłu, rodziny, prawa, medycyny, religii, wyszczególnia się również m.in.: socjobiologię, socjologię porównawczo-historyczną, historię socjologii (nauk społecznych), socjologię środowiska, socjologię wsi, socjologię starzenia się (gerontologię społeczną), socjologię języka (lingwistykę społeczną), socjologię zdrowia psychicznego, socjologię religii, socjologię płci, socjologię konfliktów światowych. Ponadto przedmiotem zainteresowania są następujące zagadnienia, które mogą być ujmowane jako subdyscypliny socjologii: opinia publiczna, ruchliwość małych grup, rozwój, modernizacja, ruchliwość społeczna, resocjalizacja, małe grupy, socjalizacja, zachowania zbiorowe (ruchy społeczne).

Comments are closed.