Zarządzanie wiedzą - Koncepcja organizacji uczącej się - Organizacja zarządzania wiedzą

Zarządzanie wiedzą czyli gromadzenie wiedzy która będzie istotnym czynnikiem – typy wiedzy:
- know – what – zdobywanie i przetwarzanie wiedzy o faktach
- know – why – wiedza o zasadach i prawach natury
- know – who – wiedza o ludziach, którzy potrafią stosować wiedzę
- know – how – wiedza o sposobach praktycznego działania.

Koncepcja organizacji uczącej się:
- wiedza formalna – jawna – jest zdobywana w sposób uporządkowany podający wyjaśnienia przyczynowo – skutkowe – możliwość sprawdzalności.
- wiedza ukryta – nieformalna – gromadzona spontanicznie, chaotycznie, bez wyjaśniania prawideł przyczynowo -skutkowych - wynika z codziennych doświadczeń.
Wiedzę formalną diagnozuje się a nie diagnozuje się wiedzy nieformalnej

Zadaniem organizacji jest zgromadzenie wiedzy formalnej i nieformalnej pracowników (organizacja ucząca się).

Organizacja ucząca się – gromadzenie wiedzy formalnej i nieformalnej w jak największym zakresie i stworzenie wiedzy, która ma odzwierciedlenie w patentach itd. Gromadzenie jej i sformalizowanie mają zastosowanie, ponieważ przekształca się wiedzę ukrytą w formalna.
Organizacja ucząca się:
- dobrze radzi sobie z systematycznym rozwiązywaniem problemów,
- eksperymentuje ( poszukuje i testuje nowa wiedzę),
- uczy się od innych,
- szybka i skuteczna polaryzacja to co nowe,
- zakłada, że jej przyszłość zależy od wszystkich zatrudnionych,
- stworzono warunki do rozwoju ludzi,
- pamięta, że ludzie różnią się w sposobach uczenia,
- zachęca do wnoszenia własnego wkładu do organizacji.

Organizacja zarządzania wiedzą – gromadzi i formalizuje wiedzę oraz ją rozprzestrzenia wskutek czego ludzie w organizacji mają podobną wiedzę, wiedza ukryta przechodzi w wiedzę formalną do wszystkich pracowników i maja podobna wiedzę i to jest różnica bo ją z powrotem rozprowadzamy po organizacji, aby zwiększyć efektywność.

Rozwój pracowników – obszar zadań rozwój potencjału pracy.

Comments are closed.