Grunty leśne

Grunty leśne to specyficzny rodzaj nieruchomości, który spełnia wiele różnorodnych funkcji. Są to funkcje gospodarcze (surowiec drzewny i produkty ubocznego użytkowania lasu), jak i pozaprodukcyjne, czyli socjalne. Wśród funkcji socjalnych wyróżnia się najczęściej funkcje ochronne i rekreacyjne.
Chociaż lasy pełnią wszystkie wyżej wymienione funkcje, to o charakterze lasu przesądza funkcja dominująca. I tak w lasach gospodarczych dominuje funkcja surowcowa, czyli dostarczanie różnych asortymentów drzewnych oraz żywicy, kory, grzybów, ziół, choinek, zwierzyny leśnej itp. Lasy ochronne związane są natomiast z faktem, że użytki te stanowią najbardziej pierwotną formę użytkowania ziemi. Stad też takie lasy wywierają największy i najkorzystniejszy wpływ na jakość środowiska przyrodniczego. Ma to związek ze szczegółowymi funkcjami, jakie pełnią lasy. Funkcje te muszą być brane pod uwagę przy zarządzaniu zasobami leśnymi. Dlatego też w lasach:
 wodochronnych szczególny nacisk przy zarządzaniu kładzie się na regulację gospodarki wodnej poprzez polepszanie jakości i zwiększanie ilości wody, regulację spływu wód oraz zapobieganie powodzi;
 glebochronnych → na ochronę gleby przed erozją wodną i wietrzną, a w górach przed usuwiskami i lawinami;
 klimatycznych → na wyrównywanie temperatury powietrza atmosferycznego, łagodzenie siły wiatrów, wiązanie dwutlenku węgla w celu zapobiegania powstawaniu tzw. efektu cieplarnianego.
Nie można także zapominać, że lasy pełnią funkcję ochrony przyrody, czyli ostoi życia dla roślin i zwierząt.
Poza wyżej wymienionymi obszarami zarządzania lasami istnieje jeszcze jeden. Las stanowi najbardziej cenny teren dla wypoczynku i rekreacji oraz uprawiania turystyki. Sprzyjają temu niezwykłe walory zdrowotne środowiska leśnego. Dlatego też do zadań zarządzania gruntami leśnymi należy lokalizowanie obiektów budowlanych oraz całej infrastruktury rekreacyjnej w taki sposób, aby nie zakłócić równowagi ekologicznej.
W Polsce zarząd lasami państwowymi został powierzony Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe (PGL LP), które istnieje już ponad 80 lat – powstało w 1924 roku Do ich zadań podstawowych należy zachowanie trwałości lasów oraz ciągłości i zrównoważone wykorzystanie wszystkich pełnionych przez nie funkcji.. Leśnicy zobowiązani są także do powszechnej ochrony lasów oraz powiększania ich zasobów. Obowiązki te oraz narzędzia służące ich wykonywaniu nakłada na leśników ustawa o lasach z dnia 28.IX.1991 r. PGL LP w ostatnich latach w sposób szczególny promują politykę proekologiczną państwa ze względu na rozmiary zanieczyszczeń środowiska. Jednym z efektów takiej polityki państwa jest powiększanie obszarów parków narodowych, rezerwatów przyrody itp.

Comments are closed.