Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów

Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów, takie jak drogi, mosty, autostrady zarządzane są przez Zarządy Dróg Wojewódzkich. Do najważniejszych zadań zarządzania takimi nieruchomościami należy przede wszystkim:
 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy,
 utrzymanie oraz ochrona dróg oraz obiektów mostowych,
 utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń drogowych ,
 dbanie o otoczenie pasa drogowego.
W związku z tym Zarządy Dróg prowadzą ewidencję dróg i wszystkich obiektów, a także okresowo przeprowadzają kontrolę ich stanu. W ich gestii leży przeprowadzanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających. Również przy tego rodzaju nieruchomościach bardzo ważną rolę odgrywa kwestia bezpieczeństwa, w tym przypadku bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie administruje 38 ciągami dróg na terenie województwa małopolskiego, których całkowita długość wynosi 1 362,5 km.
Zarządy wojewódzkie coraz częściej zaczynają współpracować z samorządami lokalnymi, które w większym stopniu znają potrzeby społeczne mieszkańców, takie jak potrzeba wybudowania chodnika, dla poprawienia bezpieczeństwa pieszych, potrzeba remontu dróg, skrzyżowań itp. W Małopolsce powstał program Inicjatyw Samorządowych (IS), dzięki któremu w ciągu 4 lat zostało wybudowanych 160 km chodników, w 2003 roku zostało dodatkowo oznakowanych 560 km łuków na 1 362 km dróg.

Comments are closed.