planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym

planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
Koncepcje przestrzenne zagospodarowania kraju to podstawowy system aktów planistycznych kraju, kształtują politykę przestrzenną. Jest to akt planowania ogólnego związany z planem gospodarczym.
Zasadniczo jest obarczoną zbiorem informacji planistycznych które są prognozą. W tej części koncepcja nie jest aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym a tym bardziej aktem powszechnym obowiązującym.
Rada ministrów ustala w jakim […]

Zasada dobrego sąsiedztwa

Zasada dobrego sąsiedztwa ma zagwarantować ład przestrzenny, ograniczyć zabudowę w rozproszeniu, ma również na celu powstrzymanie zabudowy, której nie można pogodzić z zabudową już istniejącą.
Wymusza również konieczność dostosowania nowej zabudowy do cech urbanistycznych zabudowy zastanej.
Kontynuacja funkcji- powinniśmy rozumieć bardzo szeroko, zgodnie z wykładnią systemową dzięki której ma zastosowanie zasada wolności zagospodarowania terenu w tym jego […]

WIĘŹ SPOŁECZNA

WIĘŹ SPOŁECZNA - ogół relacji i wzajemnych oddziaływań międzyosobowych i międzygrupowych w obrębie zbiorowości, siły podtrzymujące te relacje i oddziaływania oraz współwystępująca z nimi świadomość identyfikacji i łączności. Więź społeczna przejawia się w dwóch aspektach: obiektywnym i subiektywnym. Pierwszy odzwierciedla dające się rzeczo¬wo określić wspólności i związki międzyludzkie, drugi przedstawia stany świadomości: postawy wobec innych […]

MAKROSTRUKTURY

MAKROSTRUKTURY
Struktura społeczna - układ różnorod¬nych elementów oraz procesów i relacji występujących między nimi. Elementami tymi są najczęściej zbiorowości społeczne, grupy, społeczności lokalne, instytucje, role społeczne itp. „oznacza ona taki sposób ułożenia elementów składowych, aby mogły one wykonywać swoje funkcje uzupełniając się i harmonizując, tak aby grupa jako całość mogła się utrzymać i rozwijać”. W socjologii […]

WIĘŹ SPOŁECZNA

WIĘŹ SPOŁECZNA - ogół relacji i wzajemnych oddziaływań międzyosobowych i międzygrupowych w obrębie zbiorowości, siły podtrzymujące te relacje i oddziaływania oraz współwystępująca z nimi świadomość identyfikacji i łączności. Więź społeczna przejawia się w dwóch aspektach: obiektywnym i subiektywnym. Pierwszy odzwierciedla dające się rzeczowo określić wspólności i związki międzyludzkie, drugi przedstawia stany świadomości: postawy wobec innych […]

TEORIE KULTURY

TEORIE KULTURY
Kultura - jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań”. W myśl tego ujęcia kultura obejmuje dwie klasy zjawisk: zachowania ludzkie oraz przedmioty stanowiące rezultaty tych zachowań.
w ujęciu szerokim - rozumie się zwykle to wszystko, co […]

GRUPA SPOŁECZNA

GRUPA SPOŁECZNA - pewna liczba osób charakteryzująca się obiektywną, zewnętrznie postrzegalną wspólnotą pewnego typu, strukturą i organizacją wewnętrzną, pOdobieństwem uczestników pod względem istotnej cechy związanej z udziałem w grupie oraz świadomością przynależności do grupy i jednocześnie świadomością odrębności od innych grup Grupa społeczna stanowi system społeczny o znacznym stopniu złożoności i jako system zawiera w […]

WYJAŚNIANIE LUDZKICH ZACHOWAŃ I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

WYJAŚNIANIE LUDZKICH ZACHOWAŃ I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH.
Behawioryzm - „Aktor”, podmiot działania społecznego; jednostka lub grupa . pewne wymogi dotyczące przebiegu działań są jednakowe dla każdego aktora, niezależnie od tego, czy jest nim jednostka, czy grupa. W jednych koncepcjach aktor ujmowany jest w sposób przedmiotowy, jako wytwór i rezultat oddziaływań środowiskowych; taki sposób podejścia jest charakterystyczny dla […]

PARADYGMAT INTERPRETACYJNY - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

PARADYGMAT INTERPRETACYJNY - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Paradygmat interpretacyjny - zobacz socjologia życia codziennego.
Socjologia życia codziennego - jeden z nurtów socjologii współczesnej, w którym zmierza się do wykrycia reguł kształtujących przebieg interakcji, podkreśla się tutaj znaczenie nieustannie zachodzącego procesu interpretowania i definiowania sytuacji przez podmiot (aktora).Do socjologii życia codziennego zalicza się takie teorie socjologiczne, jak interakcjonizm symboliczny, etnometodologię […]

TEORIE ZMIANY I ROZWOJU SPOŁECZNEGO

TEORIE ZMIANY I ROZWOJU SPOŁECZNEGO. - zobacz modernizacja, rozwój społeczny, zmiana inmanentna P. Sorokina (autodeterminizm, zmiana społeczna), posmodernizm, determinizm.
Modernizacja - czyli proces unowocześniania, rozumiana może być na trzy sposoby: upowszechnienie różnorodnych innowacji techniczno-technologicznych - zakłada się tu, że zmiany w technice powodują zmiany społeczne;/ wszelkie zmiany prowadzące do nowocześniejszych i doskonalszych form […]