planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym

planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
Koncepcje przestrzenne zagospodarowania kraju to podstawowy system aktów planistycznych kraju, kształtują politykę przestrzenną. Jest to akt planowania ogólnego związany z planem gospodarczym.
Zasadniczo jest obarczoną zbiorem informacji planistycznych które są prognozą. W tej części koncepcja nie jest aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym a tym bardziej aktem powszechnym obowiązującym.
Rada ministrów ustala w jakim zakresie koncepcja stanie się aktem wiążącym organy administracji publicznej (akt prawny wewnętrznie obowiązujący i posłuży w sporządzaniu programów niezbędnych do realizowania inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym).
Obowiązujące koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju została przyjęta przez Radę Ministrów i Sejm 17.11.2000.r.

Comments are closed.