TEORIE ZMIANY I ROZWOJU SPOŁECZNEGO

TEORIE ZMIANY I ROZWOJU SPOŁECZNEGO. - zobacz modernizacja, rozwój społeczny, zmiana inmanentna P. Sorokina (autodeterminizm, zmiana społeczna), posmodernizm, determinizm.
Modernizacja - czyli proces unowocześniania, rozumiana może być na trzy sposoby: upowszechnienie różnorodnych innowacji techniczno-technologicznych - zakłada się tu, że zmiany w technice powodują zmiany społeczne;/ wszelkie zmiany prowadzące do nowocześniejszych i doskonalszych form organizacji danego społeczeństwa, jego gospodarki, polityki, kultury;/ przekształcenie społeczeństwa typu tradycyjnego w społeczeństwo „nowoczesne”, utożsamiane zazwyczaj z społeczeństwem przemysłowym.Cechą modernizacji jest wysokie tempo urbanizacji, zmiany struktury zawodowej, ruchliwość społeczna, rozwój szkolnictwa, uczestnictwo społeczeństwa w zarządzaniu i sprawowaniu władzy.
Rozwój społeczny, proces kierunkowej transformacji systemu społecznego. Pojęcie transformacji kierunkowej oznacza ciąg zmian o charakterze historycznym, prawidłowym Przyjmuje się, że termin „rozwój społeczny” jest aksjologicznie neutralny, natomiast takie pojęcia, jak: regres, postęp lub stagnacja są pojęciami wartościującymi,
w których zawarta jest ocena zachodzących zmian (lub ich braku).
Zmiana inmanentna P. Sorokin’a – autodeterminizm, zmiana społeczna.
Autodeterminizm - Każdy system społeczno-kulturowy jest głównym czynnikiem kształtującym własne losy. Wpływy środowiska nie mogą zmieniać immanentnych możliwości systemu. Przyszłość systemu nie jest zdeterminowana przez czynniki zewnętrzne, lecz przez sam system
Postmodernizm - (ponowoczesność), W obrębie postmodernizmu odrzuca się obraz świata typowy dla modernizmu. Kwestionowana jest wiara w istnienie „obiektywnego” porządku rzeczywistość. Rzeczywistość jest w tym ujęciu chaosem, nie występują w niej żadne ogólne (powszechne) prawidłowości i prawa. Postmodernizm jest programowo antysystemowy; wiara w utworzenie całościowego obrazu rzeczywistości jest złudzeniem i niczym więcej tylko wiarą. Możliwe i sensowne jest tylko odkrywanie prawd cząstkowych, dotyczących jakiegoś niewielkiego wycinka rzeczywistości.. Dominującą cechą postmodernizmu staje się pluralizm.. Postmodernizm głosi pochwałę różnorodności, marginalności, heterogeniczności, gry, eklektyzmu.
Determinizm - każde zjawisko posiada jakąś przyczynę, w wersji nomologicznej przyjmuje powszechność występowania prawidłowości. Determinizm stanowi podstawę poznania naukowego. Zakłada się, że zjawiska i procesy dokonujące się w rzeczywistości zachodzą zgodnie z jakimiś prawidłowościami, a także że występują między nimi związki przyczynowo-skutkowe. Determinizm w znaczeniu ontologicznym odnosi się do sfery przedmiotowej, a więc do faktycznych relacji występujących między poszczególnymi zjawiskami lub zdarzeniami. Determinizm poznawczy relacje te traktuje przede wszystkim jako pewne założenia poznającego podmiotu, umożliwiające zrozumienie rzeczywistości. Orientacja deterministyczna usiłuje znaleźć jakieś czynniki warunkujące istniejący stan rzeczywistości, zakłada się przy tym, że proces ten nie odbywa się w sposób całkowicie dowolny i przypadkowy. Z reguły wskazuje się, iż przeszłość w sposób mniej lub bardziej jednoznaczny wyznacza stan teraźniejszy i przyszły. Na tej podstawie możliwe jest przewidywanie zjawisk

One Response to “TEORIE ZMIANY I ROZWOJU SPOŁECZNEGO”

  1. Fajna strona, znalazlem ja przypadkowo ale teraz bede tu wpadal czesciej, pozdrawiam