WIĘŹ SPOŁECZNA

WIĘŹ SPOŁECZNA - ogół relacji i wzajemnych oddziaływań międzyosobowych i międzygrupowych w obrębie zbiorowości, siły podtrzymujące te relacje i oddziaływania oraz współwystępująca z nimi świadomość identyfikacji i łączności. Więź społeczna przejawia się w dwóch aspektach: obiektywnym i subiektywnym. Pierwszy odzwierciedla dające się rzeczo¬wo określić wspólności i związki międzyludzkie, drugi przedstawia stany świadomości: postawy wobec innych i całej zbiorowości oraz wynikające z postaw działania W sytuacjach, w których uczestnicy społeceństwa realizują odmienne, dopełniające się role, więź uświadamiana jest jako dana z natury lub przez ustanowienie i przeżywana jako swego rodzaju konieczność, niekiedy przykra i uciążliwa. Wskazuje się na dwa zakresy spraw, które ludzi łączą i jednoczą. Pierwszy to wspólność potrzeb i systemów wartości, na podłożu której pojawiają się podobne dążenia i działania. Drugi zakres wynika z nieuchronnych w każdym społeczeństwie różnic dyspozycji indywidualnych i położenia społecznego oraz zróżnicowania zadań jednostek i grup w podziale pracy wraz z odpowiadającym mu systemem stratyfikacji.

Comments are closed.